top of page

About Us

SOS DLA UKRAINY

Mieszkańcy Ukrainy przekraczający obecnie granicę Polski w obawie przed wojną to ludzie, dla których cały świat legł w gruzach. Niektórzy z nich leczyli się przewlekle, inni czekali na przyjęcie do szpitala, jeszcze inni na konsultację ze specjalistą, by móc dalej dbać o swoje zdrowie. Są wśród nich również osoby z chorobami nowotworowymi, dla których każdy dzień bez leczenia może zaważyć o ich dalszym życiu.

Fundacja Onkologiczna Rakiety, wspierająca chorych onkologicznie i ich bliskich od 2012 roku, oraz Warsaw Genomics, aktywnie zaangażowana w działalność z zakresu diagnostyki i profilaktyki onkogenetycznej, łączą siły i uruchamiają specjalną

INFOLINIĘ dedykowaną pacjentom onkologicznym z Ukrainy W JĘZYKU POLSKIM i angielskim

Kontaktując się z infolinią otrzymasz:

 • informację o możliwości kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce,

 • pomoc w zorganizowaniu medycznego transportu do Polski,

 • wsparcie w zakresie uzyskania niezbędnych badań genetycznych do rozpoczęcia refundowanych w ramach NFZ terapii przeciwnowotworowych,

 • pomoc w zakresie sfinansowania leczenia i udostępnienia subkonta do zbiórki środków na leczenie,

 • wsparcie specjalistów: psychologa, psychoonkologa dla osób w trakcie leczenia,

 • możliwość umówienia bezpłatnej porady lekarskiej z dr hab. Anną Wójcicką z zakresu terapii celowanych w onkologii.

Wsparcie psychologiczne w tej kryzysowej sytuacji zapewniamy NIE TYLKO osobom chorym onkologicznie.

Pomoc jest bezpłatna i bezprowizyjna.

Infolinia dostępna jest całodobowo pod numerami telefonów:

w godz. 8:00 - 15:00  +48 22 230 25 20

w godz. 15:00 - 8:00 +48 793 293 333

[UKR]

Мешканці України, які перетинають кордон з огляду на страх перед війною, це люди для яких цілий світ ліг в руїнах. Деякі з них перебували на лікуванні, інші чекали на госпіталізацію, ще інші чекали на консультацію спеціаліста, щоб мати змогу дбати про своє здоров'я. Серед них є також онкохворі, для яких кожен день без лікування це питання життя і смерті.

Fundacja Onkologiczna Rakiety, в якій від 2012 року працює цілодобова лінія підтримки, та Warsaw Genomics, що активно працює в сфері онкогенетичної діагностики і профілактики, поєднують сили і запускають спеціальну інфолінію для пацієнтів з України.

Дзвонячи на інфолінію ти отримаєш:

 • інформацію про можливості продовження онколікування у Польщі,

 • допомогу в організації перевезення у медичному транспорті до Польщі,

 • підтримку у виконанні необхідних генетичних досліджень, які є необхідними для того, щоб розпочати протиракову терапію в рамках NFZ,

 • допомогу з оплатою лікування і доступ до субрахунку для збору коштів на лікування,

 • підтримку спеціалістів: психолога, психоонколога для осіб, які знаходяться на етапі лікування,

 • можливість отримання безкоштовної консультації у лікаря dr hab. Анни Вуйчіцької щодо цільової терапії.

Психологічну підтримку в цій кризовій ситуації надаємо НЕ ЛИШЕ онкохворим.

Допомога є безкоштовною і без жодних комісій.

Інфолінія доступна цілодобово за номерами телефонів:

+48 22 230 25 20 – о год. 8:00-15:00 

+48 793 293 333 – о год. 15:00-8:00 

(ENG)

The people of Ukraine, currently crossing the Polish border in fear of war, are people for whom the whole world has collapsed. Some of them suffered from chronic diseases, others were waiting to be admitted to the hospital, others for consultation with a specialist be able to continue taking care of their health. There are also people with oncological diseases for whom every day without treatment can affect their future life.

Oncological Foundation “Rakiety”, which is supporting oncological patients and their relatives since 2012, and Warsaw Genomics - organisation actively involved in onco-genetic diagnostics and prophylaxis, have joined their forces and launched a special hotline dedicated to oncological patients from Ukraine in Polish and English languages.

 

By contacting the hotline you will receive the following support:

 • information about possibilities of continuing oncological treatment in Poland

 • assistance in organizing medical transport to Poland

 • support in obtaining the necessary genetic tests to start anti-cancer therapies reimbursed under the Polish health security system

 • assistance in financing treatments and providing a sub-account for collecting funds for the treatment

 • support of specialists: psychologist, psycho-oncologist for people undergoing treatment

 • possibility of arranging a free medical consultation with dr hab. Anna Wójcicka in the field of targeted therapies in oncology

We provide psychological support in this crisis situation NOT ONLY to people suffering from cancer.
Our help is at no charge and commission-free.
The hotline is available 24/7 at the following telephone numbers:

8:00 AM to 3:00 PM  +48 22 230 25 20
3:00 PM to 8:00 AM +48 793 293 333

(D)

Für Ukrainer, die aus Angst vor dem Krieg über die polnische Grenze fliehen, ist die ganze Welt zusammengebrochen. Einige von ihnen sind chronisch krank, andere warteten auf die Aufnahme ins Krankenhaus, andere auf die Konsultation eines Facharztes, um sich weiterhin um ihre Gesundheit kümmern zu können. Es gibt auch Menschen mit Krebserkrankungen, für die jeder Tag ohne Behandlung ihre Überlebenschancen beeinträchtigen kann.

Die Rakiety Stiftung, die onkologische Patienten und ihre Angehörigen seit 2012 unterstützt, und Warsaw Genomics - Organisation, die aktiv im Bereich der onkogenetischen Diagnostik und Prophylaxe tätig ist, bündeln ihre Kräfte und starten eine spezielle Hotline für onkologische Patienten aus der Ukraine in polnischer und englischer Sprache.

 

Damit werden Sie von der Hotline unterstützt:

 • Informationen über Möglichkeit der Fortsetzung der onkologischen Behandlung in Polen,

 • Unterstützung bei der Organisation des medizinischen Transports nach Polen,

 • Unterstützung bei der Durchführung von erforderlichen Gentests für den Beginn von Krebstherapien, die von der polnischen Krankenversicherung erstattet werden,

 • Unterstützung bei der Finanzierung einer Behandlung und Bereitstellung eines Unterkontos zum Sammeln von Finanzmitteln für die Behandlung,

 • Unterstützung durch Spezialisten: Psychologen, Psychoonkologen für Menschen, die in Behandlung sind,

 • Möglichkeit, eine kostenlose ärztliche Beratung mit dr hab Anna Wójcicka auf dem Gebiet von spezialisierten onkologischen Therapien zu vereinbaren

In dieser Krisensituation bieten wir die psychologische Unterstützung NICHT NUR krebskranken Patienten an.
Die Hilfe ist kostenlos und gebührenfrei.

 

Die Hotline ist rund um die Uhr unter folgenden Telefonnummern erreichbar:
Von 8:00 bis 15:00 Uhr unter der Telefonnummer +48 22 230 25 20
Von 15:00 bis 8:00 Uhr unter der Telefonnummer +48 793 293 333

bottom of page